Çalışma Alanlarımız

Hukuk Davaları 

Detaylı Bilgi

Şirketler Hukuku 

Detaylı Bilgi

Ticaret Sicil İşlemleri 

Detaylı Bilgi

Sözleşme Yönetimi

Detaylı Bilgi

Birleşme ve Devralmalar (M&A) 

Detaylı Bilgi

 Kurumsal Danışmanlık


Detaylı Bilgi

  Bilişim Suçlarına İlişkin Ceza Davaları

Detaylı Bilgi

 Kamulaştırma Davaları 

Detaylı Bilgi

 İş Hukuku 

 

Detaylı Bilgi

 Kişisel Verilerin Korunması

Detaylı Bilgi

İdare Hukuku

 

Detaylı Bilgi

Kat Mülkiyeti 

Detaylı Bilgi

Aile Hukuku

 

Detaylı Bilgi

Kira Hukuku

 

Detaylı Bilgi

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Detaylı Bilgi

İcra ve İflas Hukuku

Detaylı Bilgi

Şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralma işlemleri önemli faaliyet alanlarımızdan biridir. Kanik Hukuk Bürosu | Law Firm olarak bu faaliyetler kapsamında, taraflar arasında niyet mektubunun gönderilmesinden kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar her aşamada müvekkillerimizi temsil ediyoruz.

Bu hizmet çerçevesinde müvekkillerimizin, farklı projelerde birleşme ve devralma işlemlerinin farklı taraflarını (devralan ve devreden şirketler ile işlemlere finansman sağlayan yerli ve yabancı şirket, kurum ve kuruluşlar) oluşturmaları, birleşme ve devralma işleminin çok yönlü olarak ele alınmasını ve yürütülmesini sağlıyoruz.

Kanik Hukuk Bürosu | Law Firm olarak, yerli ve yabancı müvekkillere satış, tedarik, joint-venture, adi ortaklık, bayilik, tek satıcılık, distribütörlük, komisyonculuk, franchise, kira, eser, gizlilik, elektronik ticaret, her nevi hizmet ve vekalet sözleşmeleri ile fikri mülkiyet hukukunu ilgilendiren her çeşit lisans, yazılım geliştirme ve marka hukukuna ilişkin sözleşmeler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi ve sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarla ilgili hukuki destek sunulmaktadır.

Savunma sanayi şirketlerine verdiğimiz sözleşme yönetimi hizmetlerinde özellikle işbirliği protokolleri, alım sözleşmeleri, veri kovanı platformu çerçeve sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, şirket tarafından katılım sağlanacak fuarlar için fuar standı kurma sözleşmeleri, joint venture sözleşmeleri, donanım alımı sözleşmeleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan çerçeve sözleşmeler, ASELSAN’dan yapılacak alımlara ilişkin sözleşmeler, Siber Güvenlik Haftası Etkinliği hizmet alımına ilişkin sözleşmeler, sponsorluk sözleşmeleri, teminat mektuplarının düzenlenmesi gibi alanlarda hizmet vermekteyiz.

Kanik Hukuk Bürosu | Law Firm olarak Şirketler Hukuku alanında, özellikle şirketlerin kuruluş ve genel işleyişleri ile idari yapılarının şekillendirilmesine dair danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda;

·         Olağan&Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları evrakının tanzimi, düzenlenmesi,

·         Şirket bünyesinde gerçekleşecek pay devri süreçlerinin yönetilmesi, evrakın tanzimi ve düzenlenmesi,

·         Sermaye artırımı sürecinin gerçekleştirilmesi,

·         Şirket kuruluşu işlemlerinin baştan sona yürütülmesi,

·         Her türlü yönetim kurulu karar metninin tanzimi ve düzenlenmesi

·         Yönetim Kurulu İç Yönerge metninin tanzimi ve düzenlenmesi

·         Pay sahipliği sözleşmesi tanzimi ve düzenlenmesi, 

hizmetleri sunmaktayız.

Ekibimiz şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu (YK) kararlarının hazırlanması, YK üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumlulukları, YK yapıları, yönetim ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İş hukuku ile ilgili işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan yükümlülükler konusunda ihtiyaç duyulan bilgilendirmelerin yapılması, şirket ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmelerinin hazırlanması ve rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri gibi istihdam ilişkisinden doğan risklere karşı koruyucu tedbirler içeren sözleşmelerin düzenlenmesi, istihdam edilenlerin fiil ve davranışlanndan kaynaklanabilecek cezai ve hukuki sorumluklara ilişkin bilgilendirme yapılması, geçici iş ilişkisi, alt işverenlik, personel ya da işyeri devri ve İş Kanunu’nda düzenlenen benzer hallerde gerekli anlaşma ve belgelerin düzenlenmesi, iş sözleşmelerinin sonlandınlmasına ilişkin gerekli hukuki destek sunulması, İş Kanunu’nun uygulaması hakkında her türlü analizin yapılması ve sonuçlara ilişkin raporlama yapılması ve iş hukukundan kaynaklı davaların takibi konularında hukuki destek sağlamaktayız.  

İcra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını koruyoruz. Bu kapsamda, yerli ve yabancı müvekkillerimizin Türkiye’deki alacaklarının takip edilerek, bu takip sonucunda borçlu malvarlığı üzerinde haciz işlemlerinin yapılması, borcun ödenmemesi halinde borçlu malvarlığının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanmaktadır. Takip edilen davalarda elde edilen mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi, müvekkilleri lehine düzenlenmiş çek, senet vb. her türlü kıymetli evrakın tahsili için gerekli işlemlerin yapılması, alacakların teminatı olarak verilmiş taşınır ve taşınmaz rehinlerinin paraya çevrilmesi işlemleri yürütülmektedir.


·         Olağan&Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları evrakının tanzimi, düzenlenmesi,

·         Şirket bünyesinde gerçekleşecek pay devri süreçlerinin yönetilmesi, evrakın tanzimi ve düzenlenmesi,

·         Sermaye artırımı sürecinin gerçekleştirilmesi,

·         Şirket kuruluşu işlemlerinin baştan sona yürütülmesi,

·         Her türlü yönetim kurulu karar metninin tanzimi ve düzenlenmesi

·         Yönetim Kurulu İç Yönerge metninin tanzimi ve düzenlenmesi

·         Pay sahipliği sözleşmesi tanzimi ve düzenlenmesi, 

hizmetleri sunmaktayız.

Ekibimiz şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları genel kurulların toplanması, yönetim kurulu (YK) kararlarının hazırlanması, YK üyelerinin ve yöneticilerinin temsil görevleri ve sorumlulukları, YK yapıları, yönetim ve özsermaye hissedarlarının hakları ve yükümlülükleri gibi pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her dalı, idare hukuku, iş hukuku, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan davalarda dava vekilliği hizmeti sunmaktayız.

Özellikle varlıkların ve değerlerin doğrudan risk altında olduğu karmaşık ve hassas aciz hallerinde müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sunuyor ve onları mahkemeler nezdinde temsil ediyoruz. Müvekkillerimiz için sadece duruşmada veya temyizde başarılı sonuçlar elde etmede değil, aynı zamanda mahkeme dışında da çözümün onların çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi için dava stratejileri geliştirmekteyiz.

 

Bunun yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen para cezası, izin-ruhsat iptali gibi her türlü idari işleme karşı söz konusu işlemin iptali davaları ve bu işlemlerden doğan tazminat talepli tam yargı davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.  

Gelişen teknoloji, iletişim olanakları ve günlük hayatın her alanında sayısız şekilde kişisel verinin kullanılması, kişisel bilgilerin ne denli büyük bir önemi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda da kişisel verilerin korunması, özellikle son dönemde gündemde olan ve önemi gittikçe artan konulardan biri oldu. Online platformlar üzerinden yürütülen elektronik ticaret alanı başta olmak üzere kişisel verilerin kullanılmasına dayanan iş modelleri de son yıllarda büyük başarı kazandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen sorumluluk rejimi bakımından şirket içi risklerin belirlenerek bunlara karşı önlemler alınması, şirket bazında kişisel verilerin korunması politikası oluşturulması, verilerin işlenmesinden sorumlu personelin eğitilmesi ve yeni kanun tarafından öngörülen denetim yükümlülüğünün yerine getirilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Bir şahıs, şirket, devlet kurumu veya herhangi bir kuruluşun hareketi ya da ihmali sonucu gerçekleşen kazalar nedeniyle oluşan hak, itibar ve mülkiyet kaybına ilişkin fiziksel ve psikolojik zararların tazmini konusunda hukuki ve teknik destek sağlamaktayız. Ferdi kazalar ile ilgili hizmetlerimiz, motorlu taşıt, tren ve uçak kazaları, doktor hataları (malpraktis), kayma ve düşmeler, hayvan saldırıları, ayıplı maldan doğan sorumluluk, hukuka aykırı tutuklama veya gözaltı gibi konulardan kaynaklanan tazminat taleplerini kapsamaktadır.